พ.ศ. 2523

จัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ในส่วนภูมิภาค 5 แห่ง

ภาคเหนือ 1 แห่ง ภาคใต้ 1 แห่ง ภาคตะวันออก 1 แห่ง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง ในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้จัดตั้ง วิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดนครราชสีมา โดยวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา ให้ใช้ชื่อว่า “ วิทยาลัยสุรนารี ” และเลือกพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม บริเวณ อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยางอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 7,000 ไร่เป็นที่ตั้ง

พ.ศ. 2523

จัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ในส่วนภูมิภาค 5 แห่ง

ภาคเหนือ 1 แห่ง ภาคใต้ 1 แห่ง ภาคตะวันออก 1 แห่ง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง ในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้จัดตั้ง วิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดนครราชสีมา โดยวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา ให้ใช้ชื่อว่า “ วิทยาลัยสุรนารี ” และเลือกพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม บริเวณ อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยางอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 7,000 ไร่เป็นที่ตั้ง

13 กันยายน 2531

จึงมีมติให้ยกฐานะวิทยาลัย

มีมติให้ยกฐานะวิทยาลัยในภูมิภาคทั้ง 5 แห่ง เป็น มหาวิทยาลัยเอกเทศ พร้อมกันนี้ได้อนุมัติ ให้แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดตั้ง”มหาวิทยาลัยสุรนารี ” โดยมี ปลัดทบวง มหาวิทยาลัย(ศาสตราจารย์ ดร . วิจิตร ศรีสอ้าน) เป็นประธานคณะกรรมการฯ ได้จัดทำโครงการ จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเสนอต่อรัฐบาล พร้อมทั้งเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง มหาวิทยาลัย ต่อสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุม พ.ศ. 2532

27 กรกฎาคม 2533

วันสถาปนามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยใน พระราชบัญญัติดังกล่าว และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2533 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้ถือเอา วันที่ 27 กรกฎาคม 2533 เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย

X