สำนักวิชาและหน่วยงาน

สำนักวิชาและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แบ่งหน่วยงานภายในตามภารกิจ 4 ด้าน ดังนี้

สำนักงานอธิการบดี

มีภารกิจหลักประสานนโยบายของมหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน รวมทั้งภารกิจในด้านการบริหารและธุรการ โดยประสานงานบริหารในสำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน และหน่วยงานวิสาหกิจ สำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย หน่วยงานระดับส่วนงาน 13 ส่วนงาน

สำนักวิชา

มีภารกิจด้านการสอนและการวิจัย แต่ละสำนักวิชาจะประกอบด้วย สาขาวิชา และมีสถานวิจัย เป็นแหล่งปฏิบัติงานวิจัยของคณาจารย์ในสำนักวิชานั้นๆ ประกอบด้วย 8 สำนักวิชา

สถาบัน / ศูนย์

มีภารกิจหลักด้านการบริการสนับสนุนงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและของประเทศ ประกอบด้วย 1 สถาบัน 7 ศูนย์

หน่วยงานวิสาหกิจ

ภายใต้แนวทางและเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มุ่งจะระดมสรรพกำลังและทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาเสริมงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องวางแนวทางและระบบต่างๆ ที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวและเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถพึ่งตนเองทางการ เงินได้ในระยะยาว ได้ดำเนินการจัดตั้งและพัฒนาหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยให้เป็นหน่วยงานที่ ดำเนินงานเชิงธุรกิจ 3 หน่วยงาน

 

สภามหาวิทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย                                หน่วยตรวจสอบภายใน

 

สำนักงานอธิการบดี

ส่วนส่งเสริมวิชาการ                                           ส่วนอาคารสถานที่ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา.                             ส่วนพัสดุ

ส่วนสารบรรณและนิติการ                                   ส่วนแผนงาน

ส่วนการเจ้าหน้าที่                                              ส่วนกิจการนักศึกษา

ส่วนการเงินและบัญชี                                         งานหอพักนักศึกษา

ส่วนบริหารสินทรัพย์                                          งานทุนการศึกษา

 

สำนักวิชา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์                                       สาขาวิชาชีวเคมี

สาขาวิชาเคมี                                                    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์                                        สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

สาขาวิชาชีววิทยา                                              สาขาวิชาเปรสิตวิทยา

สาขาวิชาฟิสิกส์                                                 สาขาสรีรวิทยา

สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล                            สาขาเภสัชวิทยา

สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์         สถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป ห้องไทยศึกษานิทัศน์            สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการจัดการ

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ                                  หลักสูตรสหกิจศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                            สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช                           สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์                         สถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                                 หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน(บวช.)

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต                                   สาขาวิชาวิศกรรมโลหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร                                     สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง                                       สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                             สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี                                         สาขาวิชาสิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                  หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์

สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก                                    หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม                            หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์                                 หลักสูตรแมคคาทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                       สถานวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

 

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

ศูนย์/สถาบัน

สถาบันวิจัยและพัฒนา                                            ศูนย์บริการการศึกษา

ศูนย์กิจการนานาชาติ                                             ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์คอมพิวเตอร์                                                   ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 

หน่วยวิสาหกิจ

เทคโนธานี                                                           ฟาร์มมหาวิทยาลัย

สุรสัมนาคาร                                                        โรงพยาบาล

 

โครงการ/อื่นๆ

สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี                                       สหกรณ์ออมทรัพย์ มทส.

สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี                                       สมาคมสหกิจศึกษาไทย

X