ระดับมัธยมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนสุรวิวัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มีหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการการเรียนรู้ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและขั้นก้าวหน้าในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (University Laboratory School) โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ ครู นักวิจัยการศึกษาและพนักงานสาย ปฏิบัติการรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการของคณาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี และด้านภาษาในการศึกษาค้นคว้าทดลอง ทดสอบ และวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อผลิตนักเรียน ที่มีศักยภาพและมีคุณภาพส่งต่อสถาบันระดับอุดมศึกษาต่อไป

รายละเอียด
http://surawiwats.sut.ac.th/index/

X