ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

Previous
Next

    โรงเรียนสุรวิวัฒน์
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ (Surawiwat School) มีหน้าที่เป็น  หน่วยปฏิบัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและขั้นก้าวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย   เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ใช้เป็นห้องศึกษาค้นคว้าทดลอง ทดสอบ และวิจัย เป็นห้องปฏิบัติการของคณาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีและด้านภาษา หรือเป็น University Laboratory School ทำหน้าที่ผลิตนักเรียนที่มีศักยภาพและคุณภาพเพื่อส่งต่อสถาบันระดับอุดมศึกษา

ชื่อโรงเรียน / อักษรย่อ

ภาษาไทย :        โรงเรียนสุรวิวัฒน์          อักษรย่อ “รสว”
ภาษาอังกฤษ :    Surawiwat School     อักษรย่อ “SWS”

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

สีแสด
สีทอง

คุณลักษณะนักเรียนอันพึงประสงค์

มีความรู้ ทักษะ ทัศนะ ค่านิยม และเจตคติที่เหมาะสม มีภาวะผู้นำที่สามารถทำงานเป็นทีม  โดยยึดความคิดและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถทางภาษาในการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นนักวิชาการและวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ

การแต่งกายของนักเรียน

X