จุดเน้นหลักสูตร

จุดเน้นหลักสูตร

จุดเน้นของหลักสูตร

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยยึดแนวทางการจัดการศึกษาแบบ “STEAMS (Science , Technology , Engineering , Arts , Mathematics และ Sports)” ที่นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ คณิตศาสตร์ กีฬา รวมถึงทักษะทางภาษา ที่นำพาไปสู่ความเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสุขสมบูรณ์ ซึ่งนักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผ่านจุดเน้นของหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้

X