ปี 2559-2562

ปี 2559-2562

        โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา ซึ่งเปิดรับนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 และมีจำนวนนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้

X