ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

               ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยสถานศึกษาต้องจัดให้นักเรียนทุกคนเข้ารับการทดสอบเพื่อใช้ผลการประเมินในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศนั้น จากการทดสอบดังกล่าว พบว่า ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ นักเรียนทุกคนมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ รายละเอียดดังนี้

             ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาไทย 71.38 คะแนน ภาษาอังกฤษ 70.38 คะแนน คณิตศาสตร์ 66.08 คะแนน และวิทยาศาสตร์ 46.50 คะแนน โดยที่คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ สูงกว่าคะแนนในระดับจังหวัด ระดับโรงเรียนสังกัด สกอ. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ

         ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า พบว่า คะแนนเฉลี่ยในภาษาไทย 57.97 คะแนน สังคมศึกษา 44.66 คะแนน ภาษาอังกฤษ 55.46 คะแนน คณิตศาสตร์ 55.00 คะแนน และวิทยาศาสตร์ 47.68 คะแนน โดยที่คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ สูงกว่าคะแนนในระดับจังหวัด ระดับโรงเรียนสังกัด สกอ. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ

X