วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และต้นแบบที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้  ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา     บนพื้นฐานคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม”

ปรัชญา

“คุณธรรม  นำความรู้  สู่ความเป็นเลิศ”

พันธกิจ

สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา ดำเนินงานตามพันธกิจ ดังนี้

  • สนับสนุนการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาค้นคว้าฯให้สามารถดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
  • ศึกษาค้นคว้าทดลอง วิจัย วิธีการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาและนำผลไปสู่การปฏิบัติ
  • จัดตั้งโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเน้นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ใช้เป็นห้องทดลอง ทดสอบ ศึกษาค้นคว้า และวิจัย
X