ห้องเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ห้องเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเน้นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีห้องทดลอง ทดสอบ รวมทั้งมีการมุ่งเน้นให้ศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัย ดังนั้น เพื่อให้มีการจัดการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพตามพันธกิจดังกล่าว โรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ จึงได้จัดแหล่งการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการและพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีสื่อหลากหลายรูปแบบครบถ้วนทุกสาขาวิชา

โดยแบ่งกลุ่มอาคารที่ปฏิบัติการเรียนการสอน ดังนี้

  • อาคารเรียน B ใช้จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  • อาคารเรียน C ใช้จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาศิลปะ และภาษา
  • อาคารปฏิบัติการ D ใช้จัดการเรียนการสอนทางด้านปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังสนับสนุนให้มีการเก็บองค์ความรู้และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่มีลักษณะเฉพาะหรือเพิ่มเติมจากภาคทฤษฎี โดยออกแบบเป็นศูนย์การเรียนรู้จำแนกตามรายวิชาในพื้นที่กลุ่มอาคารต่าง ๆ จำนวน 8 ศูนย์การเรียนรู้ ดังนี้

 นอกจากศูนย์การเรียนรู้ตามรายวิชาแล้ว โรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้คู่ขนานกับการปฏิบัติจริง (Active Learning) กิจกรรมในโรงเรียนมีลักษณะบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมหลายด้าน ดังนั้น ทางโรงเรียน จึงได้มีห้องปฏิบัติการ Fabrication Lab เพื่อพัฒนาทักษะความเป็น นวัตกรแก่นักเรียนโดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ศาสตร์ทางวิศวกรรมด้านต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นในการทดลองและสร้างชิ้นงานจากวัสดุ เช่น 3DPrinter, Laser Cutter ฯลฯ และเพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างกัน โรงเรียนจึงได้จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพิ่มเติม เช่น ห้องสมุด,ห้องค้นคว้าส่วนตัวและกลุ่ม รวมทั้ง Learning Space เพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้

X