นิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย บรรยายพิเศษ เรื่อง “CWIE – เรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำ” และบรรยากาศในงานประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นในรูปแบบบรรยายและรูปแบบจัดโปสเตอร์ ในประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการ นวัตกรรมสหกิจศึกษา และประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มีสถาบันสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 10 สถาบัน จาก 17 สถาบัน (ดูเพิ่มเติม)

X