แบบฟอร์มขอใช้บริการ

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

แบบฟอร์มขอรับบริการ งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ลำดับ

รายการ

ดาวน์โหลด

ประเภทไฟล์

1.แบบขอรับบริการ E-mail Account (บุคลากร)แบบฟอร์มออนไลน์
2.แบบขอรับบริการ E-mail Account (นักศึกษา)แบบฟอร์มออนไลน์
3.แบบขอรับบริการ Internet (บุคลากร)แบบฟอร์มออนไลน์
4.แบบขอรับบริการ Internet (นักศึกษา)แบบฟอร์มออนไลน์
5.แบบขอรับบริการ Internet (อาจารย์พิเศษ,ลูกจ้าง,ผู้ช่วยสอน)DOC
6.แบบขอรับบริการ Internet ผ่าน ADSL (บุคลากรที่พักใน มทส.)PDF
7.แบบขอรับบริการ Personal Web Site (บุคลากร)แบบฟอร์มออนไลน์
8.แบบขอรับบริการ Personal Web Site (นักศึกษา)แบบฟอร์มออนไลน์
7.แบบขอรับบริการ VPN (บุคลากร)แบบฟอร์มออนไลน์
8.เอกสารการใช้งาน Virtual Application และ Virtual Desktopแบบฟอร์มออนไลน์
9.แบบขอยกเลิกรับบริการ ADSL (บุคลากรที่พักใน มทส.)DOCX
10.แบบขอรับบริการ Virtual ServerDOC
11.แบบขอใบรับรอง Certificate สำหรับ webserverPDF
12.แบบฟอร์มขอรับบริการ SUT-IDC (Co-Location)DOC
13.แบบฟอร์มขอใช้บริการ ระบบ Cisco JabberPDF

 

แบบฟอร์ม งานครุภัณฑ์

ลำดับ

รายการ

ดาวน์โหลด

ประเภทไฟล์

1.แบบฟอร์ม ขอยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์-สื่อสารโทรคมนาคม สำหรับงานเฉพาะกิจ (ยืมชั่วคราว) (ข้อกำหนด)PDF
2.แบบฟอร์ม แจ้งคืนครุภัณฑ์ Computer, อุปกรณ์ต่อพ่วงPDF
3.แบบฟอร์ม ขอนำ Computer ไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศPDF

 

แบบฟอร์ม งานโทรคมนาคม

ลำดับ

รายการ

ดาวน์โหลด

ประเภทไฟล์

1.แบบฟอร์ม ขอใช้โทรศัพท์/ โทรสารไปต่างประเทศ (บุคลากร)PDF
2.แบบฟอร์ม ขอใช้โทรศัพท์/ โทรสารไปต่างประเทศ (หน่วยงานสำนักวิชา)
PDF
3.แบบฟอร์ม ขอเปิดหมายเลขใหม่/ เบิกโทรศัพท์-โทรสารกรุณาทำเป็นหนังสือบันทึกข้อความ
4.แบบฟอร์ม บันทึกรายละเอียดการใช้โทรศัพท์
PDF
5.แบบฟอร์ม แจ้งความต้องการใช้โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ VoIPPDF
6.แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ VoIP
PDF

 

แบบฟอร์ม งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ลำดับ

รายการ

ดาวน์โหลด

ประเภทไฟล์

1.แบบฟอร์ม ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-11 อาคารเรียนรวม 1-2, อาคารศูนย์เครื่องมือ 5-6DOCX

 

เอกสารอื่นๆ

ลำดับ

รายการ

ดาวน์โหลด

ประเภทไฟล์

1.สมุดโทรศัพท์ำ รายชื่อ-หมายเลขภายใน มหาวิทยาลัยฯPDF
2.คู่มือ การติดตั้ง Printer ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
PDF
3.เอกสารประกอบการอบรม การรับมือกับ Spam Mail – การใช้งาน Instance MessageZIP
4.แผ่นพับ (Brochure) งาน Open Eyes With SUTwifi (7 มิ.ย. 50)
PDF
5.แผ่นพับ การใช้บริการ Wifi มทส. งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2554 (29 ก.ค.-7 ส.ค. 54)ZIP
X