ความเป็นมา

ความเป็นมา

ความเป็นมา

     ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 และพระราชบัญญัติระเบียบปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2537 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในการประสานและให้บริการในเรื่องของการสนับสนุนเพื่อการจัดการศึกษา การบริหาร บริการวิชาการ และการวิจัย ให้บริการทางด้านคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ทางระบบโทรคมนาคม ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

X