วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

     เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมืออาชีพ

พันธกิจ

  1. พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสำหรับการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ
  2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย มุ่งสู่เป้าหมายการเป็น SMART University ชั้นนำของประเทศ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
X