เกี่ยวกับ ศกน

เกี่ยวกับ ศกน

About CIA

Center for international affairs has a role as the university sector that contact, coordinate, facilitate, follow up, and evaluate the international affairs, International relationship and the collaboration with international countries. Providing services that involved with Staff exchanging program and build international environment to encourage and support the operation according to university’s obligation that aimed to create researches, modify, deliver, and develop technology as well as produce quality graduates with knowledge, and also preserve art and culture. Apart from that, Center for international affairs is also the center that gathered the information of international businesses for example, the collaboration with foreign countries, International activities, etc., which can be utilize in the analysis that lead to the determination of policies of  Internation development. Along with being the center that is proficient in taking care of International foreign family and dealing with documents and government letters in English.

According to the obligation of Center for international affairs that is the center that provides support, encourage, and facilitate in contacting and coordinating with foreign countries to every divisions in the university to build academic abilities to help university reaching international level. Therefore, there are important services provides which are handling protocals and welcoming Visitor from foreign countries, facilitating in the process of the cooperative agreement, providing International affairs information, providing the traveling document service, planning inbound/outbound trip, facilitating  in accepting students and foreigners, searching for facilities, assisting with VISA application, providing primary information to foreigners, supporting and encouraging international activities.

Service

Significant services

Methods of providing services

Protocals and welcoming Visitor from foreign countries
 1. Handling with foreign Visitor welcoming protocals in university level
 2. Operating signing protocals / cooperative discussion between university and International organization.
Facilitate in the process of the cooperative agreement
 1. Revise the primary details of the agreement to be accordance with rules and regulation of the university.
 2. Operate the process of  International cooperative agreement.
 3. Coordinate in signing agreement, in case that does not have the agreement signing protocals.
Providing International affairs information
 1. Center for international affairs information for instance, international collaboration, international activities attendance, etc. to internal and external university divisions.
 2. Providing international affairs information that has been analysed for the university to use for the determination of policies of  International development.
Coordinating Double/Dual degree curriculum
 1. Be the center for the institutes to coordinate with international institutions to discuss for double/dual degree curriculum.
Hosting in making budget plan for international collaboration development
 1. Making, Collecting, Analysing International collaboration development project to propose for funding of each fiscal year.
Traveling document service for Inbound and outbound trip.
 1. Issue assistance letter to issue the government passport for university staffs.
 2. Issue assistance letter to issue the government passport for university students.
 3. Issue assistance letter for VISA and facilitate in providing documents for VISA application for students and foreigners and related divisions that are traveling to study, join the cooperative study, and work in the university.
 4. Plan travel itinerary and process all the details related to the the working trip/ university’s activity in foreign countries.
 5. Make the traveling plan, and process all the details related to the coming of foreign visitors to university.
 6. Make a plan and process all the details related to the coming of foreign students to university.
Facilitate in accepting international students.
 1. Gather documents for admission application of foreign students then process through the university enrollment.
 2. Issue letter for VISA issuance
 3. Issue acceptance letter for student and send to the embassy in student country and Thai consular.
Provide facilities, VISA services, and primary information to foreigners.
 1. Coordinate in searching accommodation (within the university), facilities for students, exchange students, foreign researchers, international cooperative study students.
 2. Coordinate with domestic traveling such as the travel from the airport to university, travel to the immigration.
 3. Orientation and providing primary information about the university with the welcome note providing university living guide.
 4. Giving consultation about VISA, etc (not related to academic issue) to foreigners.
Support and encourage international activities.
 1. Activities that encourage International atmospheres in the university for example students activity camp, International night, Thai lesson for foreigners, etc.
 2. Short exchange program with partner universities.

เกี่ยวกับศูนย์กิจการนานาชาติ

ศูนย์กิจการนานาชาติทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการติดต่อ ประสานงาน อำนวยความสะดวก ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผล เกี่ยวกับกิจการนานาชาติ วิเทศสัมพันธ์
และความร่วมมือกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัย การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนบุคลากร และการเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานวิจัย การปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ตลอดจนการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้ศูนย์กิจการนานาชาติยังเป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลด้านกิจการนานาชาติ เช่น ความร่วมมือกับต่างประเทศ  การร่วม/จัดกิจกรรมนานาชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำไปวิเคราะห์ อันจะนำมาซึ่งการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนการเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการรับรองอาคันตุกะต่างประเทศ และดำเนินการด้านเอกสาร/จดหมายราชการภาษาอังกฤษ

 

ตามพันธกิจของศูนย์กิจการนานาชาติ ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการติดต่อ ประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศให้กับทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางวิชาการให้สามารถก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ จึงมีงานบริการต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ งานพิธีการและต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ การอำนวยความสะดวกในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ การบริการข้อมูลด้านกิจการนานาชาติ การบริการด้านเอกสารประกอบการเดินทางและการจัดการเดินทาง inbound/outbound การจัดการเดินทาง
การอำนวยความสะดวกในการรับสมัครนักศึกษา และชาวต่างชาติ การประสานงานจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก บริการวีซ่า และให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ชาวต่างชาติ และการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมนานาชาติ

การบริการตามภารกิจ

การบริการที่สำคัญ

แนวทางและวิธีการให้บริการ

งานพิธีการและต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ
 1. การจัดพิธีต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศในระดับมหาวิทยาลัย
 2. การจัดพิธีลงนาม/หารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับหน่วยงานต่างประเทศ
การอำนวยความสะดวกในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ
 1. ตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นของข้อตกลงเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ
 2. ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ
 3. ประสานงานในการลงนามในข้อตกลง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ
การบริการข้อมูลสารสนเทศด้านกิจการนานาชาติ
 1. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านกิจการนานาชาติ เช่น ความร่วมมือกับต่างประเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติ เป็นต้น แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
 2. ให้ข้อมูลด้านกิจการนานาชาติที่ดำเนินการวิเคราะห์แล้วให้กับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาความเป็นสากล และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประสานงานหลักสูตร Double/Dual Degree
 1. เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับสำนักวิชาในการประสานกับหน่วยงานต่างประเทศในการหารือเพื่อการจัดทำหลักสูตร Double/Dual Degree
 2. นอกจากประสานให้มีหลักสูตรแล้ว ศกน. มีบทบาทอะไรอีก
การเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำงบประมาณการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ
 1. จัดทำ รวบรวม วิเคราะห์โครงการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อนำเสนอพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ
การบริการด้านเอกสารประกอบการเดินทาง inbound/outbound
 1. ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์การทำหนังสือเดินทางราชการให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ
 2. ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์การทำหนังสือรับรองการขอวีซ่าให้กับนักศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ
 3. ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจลงตรา และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารประกอบการขอตรวจลงตรา ให้กับนักศึกษา นักศึกษาแลกเปลี่ยน นักศึกษาสหกิจศึกษา นักวิจัย และผู้ติดตามชาวต่างชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะเดินทางมาศึกษา ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและ/หรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
การจัดการเดินทาง inbound/outbound
 1. การจัดทำแผนการเดินทาง และดำเนินการในรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเพื่อไปปฏิบัติภารกิจ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ในต่างประเทศ
 2. การจัดทำแผนการเดินทาง และดำเนินการในรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางมาเยือนของอาคันตุกะต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยฯ
 3. การจัดทำแผนการเดินทาง และดำเนินการในรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางมาเยือนของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยฯ
อำนวยความสะดวกในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ
 1. การรวบรวมเอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ แล้วดำเนินการเข้าสู่กระบวนการการรับสมัครของมหาวิทยาลัยฯ
 2. จัดทำหนังสือรับรองการขอวีซ่าเข้าประเทศไทย
 3. จัดทำหนังสือตอบรับเข้าศึกษา ณ มทส. ส่งให้นักศึกษา และส่งสำเนาไปยังสถานทูตต่างประเทศ และกรมกงสุลในไทย
การประสานงานจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก บริการวีซ่า และให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ชาวต่างชาติ
 1. การประสานงานด้านการจัดหาที่พัก (ภายในมหาวิทยาลัยฯ) สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้แก่ นักศึกษา/นักศึกษาแลกเปลี่ยน/นักวิจัยชาวต่างชาติ/นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
 2. การประสานงานด้านการเดินทางภายในประเทศ เช่น การเดินทางจากสนามบินมายังมหาวิทยาลัยฯ การเดินทางไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น
 3. การปฐมนิเทศและให้ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยฯ พร้อมเอกสารการแนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ (Welcome Note)
 4. การให้คำปรึกษาในด้านวีซ่า และอื่น ๆ (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการ) ให้กับชาวต่างชาติ
การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมนานาชาติ
 1. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมบรรยากาศนานาชาติในมหาวิทยาลัยฯ เช่น ค่ายกิจกรรมนักศึกษา International Night การสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติ เป็นต้น
 2. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีความร่วมมือ
X