ประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

  1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำศูนย์กิจการนานาชาติ ที่ 305/2552 รายละเอียด
  2. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

 

  1. รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)

 รายการหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้

X