วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

ให้บริการด้านกิจการนานาชาติเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการและส่งเสริมความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ 

สนับสนุน ส่งเสริม และประสานงาน ด้านกิจการนานาชาติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

X