ระเบียบการให้บริการ / ประกาศ

ระเบียบการให้บริการ / ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการคัดเลือกผู้ให้บริการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2561 Click เพื่ออ่านเอกสารประกอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และค่าบำรุงการใช้สถานที่ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2561 Click เพื่ออ่านเอกสารประกอบ

ข้อกำหนดและรายละเอียดผู้ให้บริการจัดการพื้นที่ตลาดนัด (บริเวณตรงด้านหลังลานศิลปวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Click เพื่ออ่านเอกสารประกอบ

แนวปฎิบัติ เรื่อง นโยบายการดำเนินกิจกรรม ๕ส ส่วนบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Click เพื่ออ่านเอกสารประกอบ

X