ความเป็นมา

ความเป็นมา

มติกฎหมาย ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายใน (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 8 เมษายน 2555   เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนในสำนักอธิการบดี มีสำนักงานตั้งอยู่ในอาคารบริหาร สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนบริหารสินทรัพย์  มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มิติด้านบริหาร เป็นการบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดพันธกิจ ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัดและต้องแปลงเป็นแผนปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรของส่วนบริหารสินทรัพย์ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเพื่อสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

X