ความเป็นมา

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยฯ (มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555วันที่31 มีนาคม 2555) ได้มีการแบ่งส่วนงานภายในเพิ่มอีกหน่วยงานหนึ่ง คือ ส่วนบริหารสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายใน (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2555 (ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2555)

X