ขอใช้บริการออนไลน์

ขอใช้บริการออนไลน์

บริการออนไลน์ของส่วนสารบรรณและนิติการ ได้แก่

ระบบสืบค้นเอกสาร SUT Document Archive System — https://das.sut.ac.th/edcx/index.php

ระบบการรับ-ส่งหนังสือผ่านระบบ SUT E-Office — https://boffice.sut.ac.th/v19.1/

ระบบการจองห้องประชุมผ่านระบบ SUT E-Booking — http://eccs1.sut.ac.th/ebooking/

X