ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

ส่วนสารบรรณและนิติการ  อาคารบริหาร  ชั้น 1 (4 งาน) ประกอบด้วย

ชื่องาน     งานธุรการ

หน้าที่โดยสังเขป   การรับ-ส่งหนังสือภายนอกภายใน การรับ-ส่งเอกสารและสิ่งของที่ฝากส่งจากหน่วยประสานงาน มทส. กทม. การกำหนดเลขที่หนังสือภายนอก (อว 7401/…)

หมายเลขโทรศัพท์   4072, 4073, 4953

 

ชื่องาน     งานจัดเก็บเอกสาร

หน้าที่โดยสังเขป   การกำหนดเลขที่คำสั่ง การสืบค้นและแจ้งเวียนเอกสารของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คำสั่ง คำสั่งสภา ประกาศ ประกาศสภา ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสืบค้นผ่านโปรแกรมระบบสืบค้นเอกสาร SUT Document Archive System และแจ้งเวียนผ่านโปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติ SUT E-Office การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทำลายหนังสือและข้อสอบ และทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการทำลายหนังสือในการรวบรวมรายการบัญชีทำลายหนังสือจากทุกหน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์   4038, 4075

 

ชื่องาน     งานไปรษณีย์

หน้าที่โดยสังเขป   การรับ-ส่งเอกสารและไปรษณียภัณฑ์จากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และเอกสารอื่นๆที่หน่วยงานฝากส่งผ่าน Campus Mail จัดส่งรอบ 10.00 น. และรอบ 14.30 น. การรับ-ส่งจดหมายทุกประเภทจากหน่วยงานโดยกำหนดนำส่งที่ที่ทำการไปรษณีย์ อาคารเทคโนธานี ก่อนเวลา 14.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์   4034, 4074

 

ชื่องาน     งานนิติการ

หน้าที่โดยสังเขป   การตรวจสอบเอกสาร-ยกร่างสัญญา คำสั่ง ประกาศ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกฎหมาย เป็นต้น

หมายเลขโทรศัพท์   4043, 4044, 4047, 4048, 4049

 

โทรสาร 0 4422 4070

 

ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี

ชื่องาน     งานเลขานุการกิจ

หน้าที่โดยสังเขป   การติดต่อประสานงาน การดูแลตารางนัดหมายเวลา การอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร ให้การต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมชม รับ-ส่งหนังสือภายนอกภายใน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขโทรศัพท์   4001, 4002, 4004, 4006, 4008, 4010, 4013, 4016, 4019, 4827, 3118

หมายเลขโทรสาร 0 4422 4017

X