ความเป็นมา

ความเป็นมา

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533  มาตรา 56 ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยมีส่วนงานเป็น 1) สำนักงานอธิการบดี 2) สำนักวิชา 3) สถาบัน 4) ศูนย์  ซึ่งส่วนสารบรรณและนิติการ เป็นหน่วยงานหนึ่งอยู่ภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

ส่วนสารบรรณและนิติการเป็นหน่วยงานที่อยู่ในกำกับการบริหารงานโดยรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานกลางและหน่วยงานหลักที่ให้บริการในการรับ-ส่งหนังสือภายนอก หนังสือภายใน การให้บริการรับ-ส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานโดย Campus mail การรับ-ส่งไปรษณียภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย การให้บริการด้านข้อมูลของมหาวิทยาลัยประเภทคำสั่ง คำสั่งสภา ประกาศ ประกาศสภา ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การให้บริการแนะนำ ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ โดยนิติกร การให้บริการทางด้านห้องประชุมสารนิเทศ สารนิทัศน์ และสารวินิจ การให้บริการประสานงานและช่วยผู้บริหารในด้านต่างๆ เป็นต้น

ต่อมา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2535 มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี เป็น 9 ส่วน ได้แก่

1.ส่วนอำนวยการ2.“ส่วนสารบรรณและประชาสัมพันธ์”3.ส่วนการเจ้าหน้าที่
4.ส่วนการเงินและบัญชี5.ส่วนอาคารสถานที่6.ส่วนพัสดุ
7.ส่วนแผนงาน8.ส่วนวิเทศสัมพันธ์9.ส่วนกิจการนักศึกษา

 

ในเวลาต่อมาวันที่ 22 พฤษภาคม 2536 มีประกาศเรื่องการแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2536 ให้แบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี เป็น 10 ส่วนดังนี้

1.ส่วนอำนวยการ2.ส่วนสารบรรณ โดยมีนางเยาวดี สายอร่าม เป็นหัวหน้าส่วน
3.ส่วนการเจ้าหน้าที่4.ส่วนการเงินและบัญชี5.ส่วนอาคารสถานที่
6.ส่วนพัสดุ7.ส่วนแผนงาน8.ส่วนวิเทศสัมพันธ์
9.ส่วนกิจการนักศึกษา10.ส่วนประชาสัมพันธ์

 

หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2541 มีการปรับปรุงส่วนงานในสำนักงานอธิการบดีใหม่ โดยการยุบส่วนอำนวยการ ให้เปลี่ยนชื่อส่วนงานใหม่ และโอนงาน “นิติการ” มาอยู่ที่ส่วนสารบรรณ ซึ่งส่วนสารบรรณได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ส่วนสารบรรณและนิติการ” มีงานในกำกับทั้งสิ้น 5 งาน ได้แก่

1. งานรับ-ส่งหนังสือ2. งานจัดเก็บเอกสาร3. งานนิติการ
4. งานธุรการ (หน่วยพิมพ์ดีดกลาง)5. งานประชุมและช่วยนักบริหาร

และเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งโครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา จึงย้ายหน่วยพิมพ์ดีดกลางไปสังกัดโครงการดังกล่าวตั้งแต่เดือนธันวาคม 2544 เป็นต้นมา

 

สำหรับหัวหน้าส่วนที่กำกับดูแลส่วนสารบรรณและนิติการ คือนางเยาวดี สายอร่าม ได้รับผิดชอบและดูแลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 จนกระทั่งเกษียณอายุการทำงานวันที่ 30 กันยายน 2554  ต่อจากนั้น ผู้ที่เข้ารับดำรงตำแหน่ง “รักษาการหัวหน้าส่วน” คนต่อมา คือนายราชัย อัศเวศน์  ตามคำสั่ง มทส. ที่ 662/2548 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 – 17 เมษายน 2550  ได้ทำการแบ่งงานภายในใหม่ ดังนี้

1. งานธุรการ2. งานจัดเก็บเอกสาร3. งานนิติการ
4. งานไปรษณีย์5. งานประชุมและช่วยนักบริหาร

 

หลังจากนั้น ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็น “หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ” ตามคำสั่ง มทส. ที่ 255/2550 ลงวันที่ 24 เมษายน 2550  มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2550  จนกระทั่งนายราชัยฯ เกษียณอายุงาน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

 

ในปัจจุบัน นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณบุรี  ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ” ตามคำสั่ง มทส. ที่ 1160/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559  มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา

X