ภารกิจหลัก

ภารกิจหลัก

ภารกิจหลัก

      1. งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ-ส่งเอกสาร/หนังสือ ตรวจสอบหนังสือในเบื้องต้น สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือ ควบคุมทะเบียนหนังสือส่งออก ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน/พัสดุของหน่วยงาน ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของพนักงานส่วนสารบรรณและนิติการ จัดเตรียมแบบฟอร์มเอกสารประเภทต่าง ๆ จัดเก็บเอกสารงานธุรการ จัดทำสำเนาหนังสือ ดูแลห้องประชุมของหน่วยงาน จัดเตรียมเอกสารและดำเนินการงานประชุมของหน่วยงาน ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

     2. งานไปรษณีย์ มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจรับ คัดแยกไปรษณียภัณฑ์จากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้แก่ จดหมาย พัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งตีพิมพ์ เพื่อนำมาลงทะเบียนแล้วจัดส่งไปยังหน่วยงานที่ระบุผู้รับปลายทางภายในมหาวิทยาลัย สำหรับผู้รับปลายทางภายใน ประกอบด้วย บุคลากรประจำและลูกจ้าง นักศึกษา ตลอดจนญาติของพนักงานที่พักอาศัยอยู่ร่วมกับพนักงานของมหาวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัย การจัดส่งไปรษณียภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย การรับ-ฝากส่งเอกสารแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย อาทิ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ บริษัทแม่บ้าน และบริษัทรักษาความปลอดภัย ศูนย์หนังสือจุฬา-มทส ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย มทส เป็นต้น

     3. งานจัดเก็บเอกสาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมดูแลในการออกเลขที่คำสั่ง คำสั่งสภา รวมทั้งรวบรวมและจัดเก็บต้นฉบับคำสั่ง คำสั่งสภา ประกาศ ประกาศสภา ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และนำเอกสารที่ได้รับไปสำเนาเพื่อแจ้งเวียนให้แก่หน่วยงานและหรือบุคคลที่มีชื่อในเอกสารทราบและใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังนำข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไปบันทึก และ Scan เอกสารลงใน SUT Document Archive System ระบบสืบค้นเอกสาร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก เกิดความคล่องตัว รวดเร็วในการให้บริการสืบค้น นอกจากนั้นยังรวบรวมเอกสารที่หมดอายุตามที่กฎหมายและมหาวิทยาลัยกำหนดไปทำลายอีกด้วย

     4. งานนิติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

  • การดำเนินการตรวจสอบร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งต่างๆ แล้วนำเสนอผู้บริหารตามสายงานบังคับบัญชา
  • การดำเนินการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนตรวจสอบและยกร่างเอกเทศสัญญาที่มหาวิทยาลัยเป็นคู่สัญญา
  • ดำเนินการตรวจสอบหนี้สิน ติดตามทวงถาม เร่งรัดลูกหนี้ทุกประเภทของมหาวิทยาลัยให้ชำระหนี้
  • ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ แล้ววิเคราะห์ดำเนินการประสานงานกับพนักงานอัยการ เจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีล้มละลาย คดีปกครอง คดีทรัพย์สินทางปัญญา หรือคดีอื่นๆ ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัย
  • ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการยกร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยกร่างนิติกรรมสัญญา
  • ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านกฎหมายแก่ผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
  • พิจารณาและตีความปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร
  • ด้านอื่นๆ ได้แก่ การสอบหาข้อเท็จจริงทางแพ่งกรณีทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสูญหายหรือเสียหาย งานที่ดินอันเป็นสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย เป็นต้น

     5. งานประชุมและช่วยนักบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยอำนวยการให้นักบริหาร ประสานงานด้านเลขานุการ เพื่อช่วยในการพิจารณาสั่งการ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรายงานฝ่ายบริหารทราบถึงความก้าวหน้าของแผนงาน ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะเบื้องต้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชุมของฝ่ายบริหารและประสานการประชุมคณะต่าง ๆ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งของฝ่ายบริหาร และมติที่ประชุม นอกจากนี้ยังรับผิดชอบงานเลขานุการของฝ่ายบริหารด้วย

 

X