โครงสร้างและการบริหาร

โครงสร้างและการบริหาร

โครงสร้างองค์กรและการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร
     ส่วนสารบรรณและนิติการ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล) มีหัวหน้าส่วนเป็นผู้บังคับบัญชา

 

การแบ่งสายงาน
     การแบ่งสายงาน ส่วนสารบรรณและนิติการมีการแบ่งงานออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย

     1. งานธุรการ

     2. งานจัดเก็บเอกสาร

     3. งานไปรษณีย์

     4. งานนิติการ

     5. งานประชุมและช่วยนักบริหาร

X