ความเป็นมา

ความเป็นมา

ตามที่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533” โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 ซึ่งมาตรา 6 กำหนดให้มหาวิทยาลัยแบ่งส่วนงานเป็น
1) สำนักงานอธิการบดี
2) สำนักวิชา
3) สถาบัน
4) ศูนย์

ต่อมามหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2535 แบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี ออกเป็น 9 ส่วน ได้แก่
1) ส่วนอำนวยการ
2) ส่วนสารบรรณและประชาสัมพันธ์
3) ส่วนการเจ้าหน้าที่
4) ส่วนการเงินและบัญชี
5) ส่วนอาคารสถานที่
6) ส่วนพัสดุ
7) ส่วนแผนงาน
8) ส่วนวิเทศสัมพันธ์
9) ส่วนกิจการนักศึกษา

 

หลังจากนั้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2536 มีประกาศเรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2536 ให้แบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี เป็น 10 ส่วน คือ
1) ส่วนอำนวยการ
2) ส่วนสารบรรณ
3) ส่วนการเจ้าหน้าที่
4) ส่วนการเงินและบัญชี
5) ส่วนอาคารสถานที่
6) ส่วนพัสดุ
7) ส่วนแผนงาน
8) ส่วนวิเทศสัมพันธ์
9) ส่วนกิจการนักศึกษา
10) ส่วนประชาสัมพันธ์

ต่อมาในการประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 7/2555 ได้ผนวก สำนักงานกิจการทั่วไป เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนประชาสัมพันธ์

X