ภารกิจหลัก

ภารกิจหลัก

ปัจจุบัน ส่วนประชาสัมพันธ์ เป็นส่วนงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานอธิการบดี อยู่ภายใต้ การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการสื่อสารองค์กร เผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ภารกิจผลการดำเนินงาน ตลอดจนผลงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  รวมถึงภารกิจของมหาวิทยาลัยกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้บริการใน 4 กลุ่มงาน ดังนี้

  1. งานข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การผลิตและเผยแพร่ข่าวเผยแพร่สื่อมวลชน จดหมายข่าว มทส. สาร การเผยแพร่ข่าวสารภายใน เช่น ข่าวรายวัน การผลิตและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, Instagram การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนสัมพันธ์ การบันทึกภาพ การตรวจตัดและจัดเก็บข่าว การโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ต รวมถึงหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. งานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การควบคุมการผลิตรายการและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี FM 99.50 MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียงอื่น ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น การผลิตและเผยแพร่ทางวิทยุโทรทัศน์ในสถานีวิทยุโทรทัศน์ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เคเบิ้ล และ ทาง SUT Station การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ การประสานการมีส่วนร่วมทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การวางแผนโฆษณาทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น
  3. งานประชาสัมพันธ์ ต้อนรับและธุรการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานด้านธุรการ การรับ – ส่งเอกสาร/หนังสือ ตรวจสอบหนังสือในเบื้องต้น สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ  ร่างโต้ตอบหนังสือ ควบคุมทะเบียนหนังสือส่งออก ดำเนินการเกี่ยวกับแผน งบประมาณ และพัสดุของหน่วยงาน การจัดแสดงนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ งานประสานงานการต้อนรับแขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในลักษณะ One Stop Service
  4. งานประสานงานกิจการทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานอำนวยการและประสานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย งานกิจกรรมพิเศษทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (USR)
X