วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 • วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้เป็นที่ยอมรับ
ในฐานะสถาบันแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นที่พึ่งของสังคม

 

 • พันธกิจ (Missions)

ส่วนประชาสัมพันธ์มีขอบข่ายภารกิจและพันธกิจในการดำเนินงาน  ดังนี้

 1. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในฐานะมหาวิทยาลัยแห่ง
  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม
 2. เผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยตามภารกิจ 5 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน
  การวิจัย การบริการวิชาการ การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการให้เป็นที่รับรู้จากสังคมอย่างกว้างขวาง
 3. ประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดนักเรียนที่มีศักยภาพสูงและมีผลการเรียนดีเข้ามาเรียน
  ในมหาวิทยาลัยมากขึ้น
 4. ดำเนินการสื่อสารองค์กรเพื่อเสริมสร้างความรักความผูกพันของประชาคมมหาวิทยาลัย และให้เป็นที่ยอมรับในฐานะบ้านอันอบอุ่นของผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม

 

 • ค่านิยม (Core values)

“โปร่งใส มีใจให้บริการ ทีมงานสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่การเรียนรู้”

 

 • สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies)
 1. มีองค์ความรู้และชำนาญการด้านการผลิต การพัฒนา และการวางแผนการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อการสื่อสารภายใน ภายนอก และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
 2. บุคลากรมีความสามารถในการให้บริการตอบสนองต่อหลักการบริหารของมหาวิทยาลัย คือ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการแบบ one stop service
 3. มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เข้มแข็ง
X