ความเป็นมา

ความเป็นมา

ความเป็นมาของส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                    1.งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ – ส่งหนังสือ การควบคุมทะเบียนหนังสือรับ –  หนังสือส่ง การร่างโต้ตอบหนังสือ การพิมพ์เอกสารต่างๆ การบันทึกเลขคุมงาน การตรวจสอบราคาครั้งสุดท้าย การออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง  การร่างพิมพ์สัญญาซื้อ/จ้าง การทำบันทึกแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง  การเก็บรวมรวมข้อมูล  การจัดทำรายงานต่างๆ  เก็บและสืบค้นหนังสือ การทำสำเนาหนังสือ การจัดทำวาระและเตรียมเอกสารการประชุมประจำเดือนของส่วนพัสดุ  ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการมาและกลับในการปฏิบัติของพนักงาน  ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของพนักงาน ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์  จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ  จัดทำวาระและเตรียมเอกสารการประชุมประจำเดือนของส่วนพัสดุ  ดูแลห้องประชุมของส่วนพัสดุ  ติดต่อประสานงานต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                    2.งานจัดหาและบริหารสัญญา                                                                                                                                                                               งานจัดหา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ บริการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ โดยยึดหลักการจัดหาที่มีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน โดยใช้ต้นทุนต่ำและประหยัดที่สุด ด้วยคำนึงถึงคุณสมบัติที่ดี จำนวนเหมาะสม ราคายุติธรรม ทันเวลาใช้งาน ความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานซึ่งในการจัดหาพัสดุส่วนพัสดุจะดำเนิน การจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                                                                                                                      งานบริหารสัญญา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับพัสดุจากผู้ประกอบการ ประสานงาน/นัดหมายคณะกรรมการเพื่อทำการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง  จัดเตรียมเอกสารการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง  ดำเนินการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง ส่งมอบพัสดุให้แก่หน่วยงาน บันทึกข้อมูลการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง รายงานผลการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง สรุปเอกสารการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ประสานงานกับงานทะเบียนในการออกรหัสพัสดุ ติดรหัสครุภัณฑ์ จัดทำรายงานประจำเดือนผลการตรวจรับ/จ้าง 

                    3.งานคลังและบริหารพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับควบคุมทะเบียนครุภัณฑ์  กำหนดรหัสครุภัณฑ์ จัดทำรหัสครุภัณฑ์ ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี  จัดทำรายงาน ตรวจสอบประวัติการซ่อมแซมครุภัณฑ์บันทึกประวัติการซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำหน่ายครุภัณฑ์ จัดสรรครุภัณฑ์สำหรับบุคลากรใหม่ จัดเก็บแฟ้มเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง ควบคุมฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสาร ควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงานตรวจสอบ/ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ และการจัดทำรายงานประจำเดือน

X