ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วม รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามมาตรฐานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ 26 พ.ย. 2563 ณ ห้องประชุมสารวิกรม อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดประชุมคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามมาตรฐานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงการกำหนดจัดกิจกรรม Workshop ITA โดยมี รศ. ดร.กองพล อารีรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย รศ. ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ และผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ลิงค์ : https://www.facebook.com/sutnews/posts/3807786169234081

X