ขอเชิญ สภานักศึกษา องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ผู้แทนสาขาวิชา ร่วมหารือเพื่อหาทางออกร่วมกัน กรณีการสอบปลายภาค กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

สภานักศึกษา องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ผู้แทนสาขาวิชา ร่วมหารือเพื่อหาทางออกร่วมกัน กรณีการสอบปลายภาค กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00 น.
ณ ห้อง B3102 อาคารเรียนรวม 1

และทางโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

X