ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564


เมื่อวันพุธที่7 เมษายน 2564  เวลา 14.00-15.00 น.  ณ ห้องอบรม ชั้น 2 อาคารกีฬาภิรมย์ สถานกีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ให้เกียรติบรรยาย โดยนายธัญเทพ พรหมสอน  หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา

X