งานทุนการศึกษา

งานทุนการศึกษา

งานทุนการศึกษา 

ทุนการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษา ที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับ การช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน นักศึกษาจะได้มีเวลาและความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพต่อไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. บริหารงานและจัดการทุนการศึกษา
 2. ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรหรือหน่วยงานเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาในการจัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา
 3. ประสานงานกับธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
 4. ประสานงานกับงานวินัยนักศึกษาและการทหาร งานบริการและพัฒนานักศึกษาหอพัก
 5. ดำเนินการจัดหาทุนการศึกษา รับบริจาคทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา
 6. ดำเนินการรับสมัครและพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา
 7. ดำเนินการจัดทำสรุปทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และทุนอื่นๆ
 8. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรทุนการศึกษา
 9. แจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 10. จัดปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
 11. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของงานทุนการศึกษา
 12. ให้คำปรึกษาและดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา
 13. ติดตามและรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 14. ติดตามเยี่ยมบ้านนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
 15. ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาสำหรับนักศึกษา ประชาสัมพันธ์ ประกาศ รับสมัคร กำกับดูแลการทำจิตอาสา การจัดกิจกรรมอบรม Online และการให้ชั่วโมงจิตอาสาแก่นักศึกษา
 16. ดำเนินการกิจกรรมการจ้างงานนักศึกษา จัดทำกำหนดการประกาศ ประชาสัมพันธ์รับสมัคร และการบันทึกข้อมูลนักศึกษาจ้างงาน

 

 โดยทั้งนี้ทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในความดูแลของงานทุนการศึกษา แบ่งได้ 8 ประเภทดังนี้

 1. ทุนกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 2. ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 3. ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพและขาดแคลนทุนทรัพย์
 4. ทุนเงินยืมฉุกเฉิน สำหรับนักศึกษา
 5. กองทุนช่วยค่าครองชีพ สำหรับนักศึกษา
 6. กองทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 7. ทุนการศึกษาของหน่วยงานภายนอก
 8. ทุนจ้างงานนักศึกษาระหว่างกำลังศึกษา
X