อบรม การเขียน SAR ตามเกณฑ์ EdPEx (3-4 ก.ย. 61) และ Self Assessment มทส. และสำนักวิชา (12-13 ก.ย. 61)

 ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับผู้บริหารและสำนักวิชา ณ ห้องประชุม VIP 2-3 ชั้น สุรสัมมนาคาร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  สุขประเสริฐ (ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, EdPEx Assessor และ TQA Assessor) เป็นวิทยากรอบรม ดังนี้
        1. การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx วันที่ 3-4 กันยายน 2561 
              ดังกำหนดการ 1 >>> (พิธีเปิดเวลา 09.00 น.)
       2. Self Assessment มหาวิทยาลัย และสำนักวิชา วันที่ 12-13 กันยายน 2561
               ดังกำหนดการ 2 >>> 
   
หมายเหตุ :
    1. เอกสาร/อุปกรณ์ที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมาในวันอบรม
        1) เอกสาร
             – วันที่ 3-4 ก.ย. 2561     : รายงานการประเมินตนเองของสำนักวิชา
            – วันที่ 12-13 ก.ย. 2561  : โครงร่างองค์กร ตัววัดผลลัพธ์การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ในหมวด 7 ผลลัพธ์ (EdPEx) และแผนพัฒนาองค์กรของสำนักวิชา
(ใช้ข้อมูลที่ปรับแก้ไขหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ Gap Analysis เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร” เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561)
        2) Notebook สำหรับใช้ในการอบรม 
    2.  งาน QA ได้จัดเตรียม Notebook ดังนี้
– วันที่ 3-4 ก.ย. 2561     :  2 เครื่อง/1 กลุ่ม
– วันที่ 12-13 ก.ย. 2561  :  1 เครื่อง/1 กลุ่ม 
X