ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Self Assessment มหาวิทยาลัย และสำนักวิชา

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Self Assessment มหาวิทยาลัย และสำนักวิชา” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  สุขประเสริฐ (ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, EdPEx Assessor และ TQA Assessor) เป็นวิทยากรอบรมให้กับผู้บริหารและสำนักวิชา เพื่อนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาสำนักวิชา/หน่วยงานต่อไป ในวันที่ 1213 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม VIP 2ชั้น 1 สุรสัมมนาคาร   ดังกำหนดการ >>> (พิธีเปิดเวลา 09.00 น.)​

 

 

หมายเหตุ :
    1. เอกสาร/อุปกรณ์ที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมาในวันอบรม
        1) เอกสาร  : โครงร่างองค์กร ตัววัดผลลัพธ์การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ในหมวด ผลลัพธ์ (EdPEx) และแผนพัฒนาองค์กรของสำนักวิชา
(ใช้ข้อมูลที่ปรับแก้ไขหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ Gap Analysis เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร” เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561)
        2) Notebook สำหรับใช้ในการอบรม 
 
   2. ศึกษาเอกสารประกอบการอบรมล่วงหน้า (file zip) ได้ที่นี่ <click>  
       (เผยแพร่เฉพาะภายใน มทส. เท่านั้น)  ทั้งนี้ งาน QA ได้เตรียมฉบับ paper แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมด้วยแล้ว

   3.  ศึกษาคู่มือ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2558-2561” ได้ที่นี่ <click>  

   4.  งาน QA ได้จัดเตรียม Notebook 2 เครื่อง/กลุ่ม  (8 กลุ่ม)

X