การประชุมระดมสมองเพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลของ มทส. สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต SUT’s Modular Education for Lifelong Learning : วันที่ 9 ตุลาคม 2561

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมสมอง เพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลของ มทส. สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต SUTs Modular Education for Lifelong Learning  วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ 2 ดังกำหนดการ >>> (พิธีเปิด 08.45 น.) โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และวิทยากรจากภายในและภายนอกทั้ง 3 ท่าน ดังนี้

        1. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา และประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา

        2. รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร  ชำนิประศาสน์  คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

        3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิติมนต์  อั่งสกุล หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

 

        ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองในการหาแนวทางการจัดการศึกษาแบบโมดูล และการพัฒนาหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนแบบโมดูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความทันสมัย ตรงตามบริบทของสังคม และสอดคล้องกับนโยบายตามแผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนตอบสนองความสนใจและความต้องการของผู้เรียน และเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างยั่งยืน 

 

        ทั้งนี้ ได้มีหนังสือเรียนเชิญผู้บริหารสำนักวิชา หัวหน้าสาขาวิชา และตัวแทนคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วยแล้ว

 

********************************************

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมวิชาการ  (คุณทิพย์สุดา ไชยพฤกษ์)
โทร : 4029  โทรสาร : 4040

X