ค่ายนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง : สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในรั้ว มทส.

ค่ายนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง มทส.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “ค่ายนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” (SUT Talented Students Camp) ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่าง ๆ ในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก และโรงเรียนสุรวิวัฒน์ เข้าร่วมกิจกรรม รวม 167 คน

 

 

การจัดกิจกรรมค่ายฯ ครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจและประสงค์จะเข้าศึกษาที่ มทส. ได้เข้ามารู้จักและสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ของสำนักวิชา 8 สำนักวิชา ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสังคม สาธารณสุขศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้ ณ ฟาร์ม มทส. และทัศนศึกษาเยี่ยมชมหน่วยงานสำคัญภายใน มทส. ได้แก่ อุทยานการเรียนรู้สิริธร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา รวมถึงการทดสอบ Multiple Mini Interview ในแต่ละฐาน เช่น Open Sentence, Communication Skill, Presentation Skill, 21th Century Skill ซึ่งนักเรียนจะได้รับความรู้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ยังเป็นวิธีการคัดเลือกนักเรียนที่จะได้รับทุนการศึกษาผู้มีศักยภาพสูง ผ่านกิจกรรมและเกณฑ์ที่กำหนด โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา นอกจากจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าหอพัก ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาแล้ว ยังได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือนระหว่างที่ได้รับทุนอีกด้วย

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณบดี และคณาจารย์จากสำนักวิชาต่าง ๆ ร่วมให้การต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

 

ขอบคุณภาพจาก: ค่ายนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

X