วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ภารกิจ

  • สนับสนุนเพื่อพัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัยให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ (Professionalization) ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยด้้านการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการเป็นผู้นำทางด้านการสอนระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สร้างเครือข่ายของคณาจารย์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และการเผยแพร่นวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านการสอน อย่างเป็นรูปธรรม
  • สร้างระบบส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน
  • จัดทำฐานข้อมูลและระบบจัดการความรู้ เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการจัดการเรียนการสอนของประเทศ และมีการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
X