การอบรมหลักสูตร “การผลิตโคเนื้อต้นน้ำโดยให้ตลาดนำการผลิต” แก่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อโคขุน วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ อบต.โนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

       หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ ฟาร์มมหาวิทยาลัย จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงโคเนื้อต้นน้ำ โดยให้ตลาดนำการผลิต” ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคขุน ในพื้นที่อำเภอชุมพวง อำเภอพิมาย และอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา รวม 93 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ และหลักในการผลิตโคเนื้อต้นน้ำแก่เกษตรกร ให้สามารถผลิตโคเนื้อต้นน้ำได้ตามความต้องการของตลาด และร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตอาหารหยาบคุณภาพสำหรับโคเนื้อ-โคขุน รวมถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการผลิต และการตลาดของเกษตรกร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 วิทยากรโดย คุณสมพงษ์ ปาติตัง และคุณเฉลิมชัย หอมตา พร้อมกันนี้ มีการสาธิตการทำหญ้าหมัก (เนีเปียร์ปากช่อง 1) ให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วย

ภาพกิจกรรมฝึกอบรม

(บรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้)

                     

การสาธิตการทำหญ้าหมัก

        

ลงพื้นที่ฟาร์มเกษตรกร

     

X