ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่โคราช อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ วันที่ 20 ตุลาคม 2563

      หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเลี้ยงไก่โคราช วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ พื้นที่แปลงสาธิตของนิคมสร้างตนเองปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ที่ท่านผู้ปกครองนิคม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรในพื้นที่นิคมได้มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนของตนเองได้ต่อไป โดยทางนิคมได้เริ่มทดลองเลี้ยงไก่โคราชต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 เนื่องจากเห็นว่า ไก่โคราช เลี้ยงง่าย โตเร็ว และขายได้ราคา จึงนำมาเลี้ยงร่วมกับพืช และสัตว์เศรษฐกิจอื่น ๆ ในพื้นที่แปลงสาธิตของนิคม

                      

 

X