จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากการวิเคราะห์ NGS” 17-18 กรกฎาคม 2564

      หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากการวิเคราะห์ NGS” ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะการทำวิจัยด้วยเทคนิค next generation sequencing ให้กับบุคลากรและนักวิจัยในศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และนักวิจัยหลังปริญญาเอก จำนวน 15 คน วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ บุญชื่น และทีมผู้ช่วยวิทยากร ดร.พงษ์เดช ภิรมย์อยู่ และ ดร.ผ่องพรรณ ทรงวัฒนา

บรรยาย

 

ฝึกปฏิบัติการ

X