จัดอบรม “การป้องกันและรักษาโรคลัมปีสกินเบื้องต้น และการจัดการฟาร์มโคเนื้อสำหรับเกษตรกรรายย่อย” 9 กรกฎาคม 2564

      หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมหลักสูตร “การป้องกันและรักษาโรคลัมปีสกินเบื้องต้น และการจัดการฟาร์มโคเนื้อสำหรับเกษตรกรรายย่อย” เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการการป้องกันรักษาโรคลัมปีสกินในเบื้องต้นสำหรับเกษตรกรรายย่อย รวมถึง การจัดการฟาร์ม การผลิตโคเนื้อตามความต้องการของตลาด การสร้างแปลงหญ้าเพื่อเพิ่มอาหารหยาบคุณภาพ และการผลิตอาหารทีเอ็มอาร์ สำหรับโคเนื้อแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่บ้านสองพี่น้อง ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 61 คน วิทยากรโดย นายสัตวแพทย์รัชภูมิ เขียวสนาม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายสมพงษ์ ปาติตัง และนายวิโรจน์ เลินไธสง ประธานแปลงใหญ่ฯ #ร่วมสร้างความเข้าใจเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเกษตรกร

   

X