เดินหน้าศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) 4 จังหวัด ”นครชัยบุรินทร์ ”เร่งพัฒนาอีสานไฮเทค 4.0 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 14 สิงหาคม 2563

เดินหน้าศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) 4 จังหวัด ”นครชัยบุรินทร์ ”เร่งพัฒนาอีสานไฮเทค 4.0

วันที่ 14 สค 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม (AIC) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเกษตร ดร. ดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร และคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีลงพื้นที่ในการตรวจราชการ พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ณ ห้องประชุมสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีหน่วยงานกระทรวงเกษตร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าและสภาหอการค้าจังวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วม
ในการประชุม และได้นำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์ AIC ทั้ง 4 จังหวัด ประกอบด้วยการนำเสนอการดำเนินงานของ AIC และ Excellence center ของแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลการดำเนินงานศูนย์ AIC ประจำจังหวัด

     

ในที่ประชุมได้มีการรายงานความก้าวหน้า และการจัดทำ Action plan ในการขับเคลื่อนศูนย์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การทำเกษตรอัจฉริยะและเกษตรแม่นยำ การบ่มเพาะเกษตรกรและผู้นำเกษตรกร Smart farmer และ Young smart farmer การส่งเสริมการสร้าง Start up และ SME เกษตร เชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ ระหว่างเกษตรกร ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และการทำ Business matching ผลักดันผลงานการศึกษาวิจัย และองค์ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อต่อยอดสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่เกษตรกรไทย ตามแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง บนโมเดลเกษตร 4 มิติ เกษตรพอเพียง เกษตรพาณิชย์ เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรส่งออก เกษตร 4 ชนิด เกษตรอาหาร เกษตรพลังงาน เกษตรสุขภาพ เกษตรท่องเที่ยว อันนำไปสู่การปฏิรูปภาคการเกษตรไทยสู่ยุค 4.0 ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

            

X