สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานรับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานรับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ  จำนวน 3 หน่วยงาน คือ

1. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  https://www.nstda.or.th/gd/
X