มทส. ประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์ บุคลากร Work from Home รับมือ COVID-19

มทส. ประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์ บุคลากร Work from Home รับมือ COVID-19
 
12 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในวงกว้าง และมีผู้ติดเชื้อในอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการระบาดเข้ามาถึงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นที่ตั้งทำการของมหาวิทยาลัย และกระจายทั่วทุกภูมิภาค มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รวมถึงการตัดสินใจดำเนินการที่สอดรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินของจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงตัดสินใจประกาศจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ปิดให้บริการสถานกีฬาในร่มทุกชนิด และให้บุคลากร Work from Home ตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายน 2564 ยกเว้นบุคลากรของ รพ.มทส. หน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นที่ต้องให้บริการให้เวียนกันมาปฏิบัติหน้าที่ อาทิ หอพักนักศึกษา ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิจัย อาคารสถานที่ เปิดให้บริการตามปกติ นักศึกษาและนักวิจัยสามารถใช้บริการได้
ทั้งนี้ให้หัวหน้าหน่วยมอบหมายงาน ให้บุคลากรสลับการทำงานที่บ้านและการมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในจำนวนที่เหมาะสม เพื่อให้รองรับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ตามแนวปฎิบัติ Work from Home ทำแบบประเมินคัดกรองความเสี่ยงทุกวัน อนึ่งให้หัวหน้าหน่วยงานพร้อมมาปฏิบัติงานเมื่อมีคำสั่งการหรือประชุมตามความเหมาะสม
“มหาวิทยาลัยมีความห่วงใย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กำลังทวีความรุนแรงขึ้น และมีผู้ติดเชื้อแพร่กระจายในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง เราตระหนักถึงข้อจำกัดและผลกระทบเกิดขึ้นในภาวะวิกฤตินี้ จึงขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษาให้ปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด งดไปในสถานที่สุ่มเสี่ยงหรือชุมชนที่มีผู้คนแออัด และสถานที่อโคจรต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคน เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อที่เราจะร่วมฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน” อธิการบดี มทส. กล่าว
X