สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมคณาจารย์ พี่สาขา พบนักศึกษาปีหนึ่ง รุ่นปีการศึกษา 2564

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรม “คณาจารย์ พี่สาขา พบนักศึกษาปีหนึ่ง” เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรกับนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดทั้งเดือนกันยายน 2564 โดยรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้

  • วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
  • วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  • วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
X