สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

1. อาจารย์ ดร.ปภังกร  ส่างสวัสดิ์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

  • การผลิตเปปไทด์ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเลือดเป็ด

2. อาจารย์ ดร.จริยา  รอดดี (อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

  • การพัฒนาวิธีการคัดเลือกพันธุ์ข้าวต้านทาน และการศึกษาพฤติกรรมการกินของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล Nilaparvata lugens (Stal) และเพลี้ยกระโดดหลังขาว Sogatella furcifera (Horvath)
X