สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิศา เข็มผะกา (อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  • การศึกษาความต้องการโภชนะเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการผลิตอาหารจิ้งหรีดเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย

2. อาจารย์ ดร.จริยา รอดดี (อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  • การพัฒนาวัสดุเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและมูลค่าทางเศรษฐกิจของจิ้งหรีด

3. อาจารย์ ดร.กิติพงษ์ พรมโย (อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร) ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด

  • โครงการทดสอบฤทธิ์ของซุปไก่สกัดในการชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในหนูทดลองที่ได้รับ D-galactose/AlCl3
X