สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับคณบดี ในโอกาสผลงานตีพิมพ์ได้รับคัดเลือกให้เป็น Most Valuable Paper of The Year

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, ดร.ตีรณา กรีธาธร และทีมนักวิจัย มทส. ในโอกาสที่ผลงานตีพิมพ์ “Mechanisms of Rice Endophytic Bradyrhizobial Cell Differentiation and Its Role in Nitrogen Fixation” ได้รับคัดเลือกให้เป็น The Most Valuable Paper of The Year 2020 จากวารสาร Microbes and Environments ซึ่งเป็นวารสารวิชาการนานาชาติ ระดับ Q1

https://www.microbes-and-environments.jp/most-valuable-paper-in-the-year-2020/?fbclid=IwAR3gLpSsFXEKDeGd-hZUK2JLYoRFiYb8MhtZzaib8DaIHZf9DOm7A1lmtKw

X