สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร (สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์) ได้รับทุนสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย (จากกองทุนแม่โขง – ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564)

  • Technologies and Innovations for Improvement of Livestock and Aquaculture Production Efficiency Product Quality and Added Value, Based on Local Resources to Secure Production Sustainability

2. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล (สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร) ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด

  • โครงการการศึกษาสถาวะการผลิตเปปไทด์ระดับอุตสาหกรรมจากเลือดหมู
X