สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิศา เข็มผะกา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิศา เข็มผะกา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาโภชนศาสตร์สัตว์ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563

X