ด้านพัสดุ

ด้านพัสดุ

กฎ ระเบียบ ด้านพัสดุ

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียนจากภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

กฎกระทรวง

บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา

คู่มือระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคาร

 

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

X